Kategorie

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę droga e-mail oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar na wskazany przez Sprzedawcę adresktóry zostanie przesłany drogą e-mail po zgłoszeniu reklamacji.

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres Działu Reklamacji, W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy Działu Reklamacjibądź listownie na adres sklepu:

KERA Zofia Kaźmierowska, Pręczki 2 lok. 4, 87-515 Rogowo

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

Zwrot towaru

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10) dni.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

a) Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

b) Konsument natomiast może dokonać zwrotu na wskazany w wzorze odstąpienia od umowy adres;

c) Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

d) Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

b) Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) Dostarczania prasy,

g) Usług w zakresie gier hazardowych

Wzór odstąpienia od umowy

Wzór pisma odstąpienia od umowy